Home / Blog

Blog

Scratching and crying: the visible signs of eczema

Scratching and crying: the visible signs of eczema

It is logical that as a parent, you worry a lot when your baby's skin is covered in red spots. Eczema in your baby is incredibly uncomfortable. Not only for you as a parent, but also for the child themselves. It is good to know that many babies suffer from eczema and that it often just goes away. It is important to recognize the symptoms of baby eczema in time, so you can start the right treatment and take optimal care of your little one's skin. Do you want to know how to quickly recognize eczema? Then read this blog!


'Usually the complaints start in infancy with eczema. This is followed by asthma, a food allergy, and hay fever. These diseases often occur together, although not everyone gets all four.'

- Suzanne Pasmans, dermatologist and professor of pediatric dermatologyWhat are the symptoms of eczema?

Eczema is an inflammation of the skin. Substances released during the inflammation stimulate the nerves in the skin. This explains why babies and children with eczema often have a lot of itching. Children and babies scratch the spots a lot, sometimes until they bleed, which can lead to wounds and scabs. They often have a dry, rough, and flaky skin that feels tight. This is very uncomfortable for both the child and the parent. Eczema can be divided into two phases: acute and chronic.


An acute attack often lasts for a few days to weeks. Characteristics of acute eczema: 

 • Severe itching 
 • Red, warm, and swollen skin 
 • Formation of bumps on the skin 
 • Formation of fluid-filled blisters on the skin.

With chronic eczema, the redness decreases. Characteristics of chronic eczema:

 • Dry skin, flaking 
 • Swelling of the skin 
 • Formation of coarser skin lines 
 • Formation of cracks

Eczema can develop within a few weeks after birth. It often starts with dry skin (feeling like sandpaper) but calms down after the first year. Unfortunately, this is not always the case.  Where does eczema appear?

Skin rash can appear anywhere on the body, but eczema is often found in specific places. In babies, for example, it often starts on the face and can be recognized by the redness and flaking on the cheeks, on top of the head, and behind the ears (often with cracks visible at the earlobes). When these spots are moist, it is also called eczema craquele. Eczema can spread all over the body. Think of the trunk, arms, legs, hands, around the mouth, and the neck. Usually, eczema is not found within the diaper area.

In toddlers, eczema is mainly found in the skin folds at the joints, such as the elbows, knees, wrists, and ankles. In addition, you may also encounter eczema around the eyes, in the neck, and neck. After the age of ten, mainly the hands, feet, and flexor side of the elbows and knees are still affected.Eczema at a young age (conclusion)

Eczema is a skin disease that often occurs in children and babies. The first signs of a rash can occur within the first year of life. It often starts between the ages of 0 to 4 years. However, eczema is not age-dependent and can occur at any age. Fortunately, most children grow out of eczema and do not have it later in life. Unfortunately, it is still not possible to predict if a child will continue to have eczema throughout their life. Often, the older you get, the less severe the eczema. But it can also work the other way around. For example, it can also temporarily worsen or improve: periods with a lot of complaints can be alternated with periods with few complaints.


If a child already has eczema at an early age, there is a risk that your child may develop a food allergy. You can prevent this by starting to feed allergens in the early stages (around 4-6 months). This ensures that a child has a small chance of developing eczema. Vini Mini products can help prevent a food allergy. Vini Mini offers starter kits of different allergens that are safe, healthy, and easy to use.Sources:

Diakonessenziekenhuis

Ter Gooi MC

Tjongerschans ziekenhuis

UMCG

UMC Utrecht

Viecuri

Krabben en huilen: de uiterlijke kenmerken van eczeem

Krabben en huilen: de uiterlijke kenmerken van eczeem

Het is logisch dat je je als ouder enorm veel zorgen maakt wanneer de huid van jouw baby onder de rode vlekjes zit. Eczeem bij je baby is ontzettend vervelend. Niet alleen voor jou als ouder, maar ook voor het kindje zelf. Het is goed om te weten dat veel baby’tjes last hebben van eczeem en dat het vaak gewoon weer over gaat. Het is belangrijk om de symptomen van baby eczeem tijdig te herkennen, zodat je de juiste behandeling kunt starten en de huid van je kleintje optimaal kan verzorgen. Wil jij te weten komen hoe je eczeem snel kunt herkennen? Lees dan deze blog!


‘Meestal beginnen de klachten in de babytijd met eczeem. Daarna volgen astma, een voedselallergie en hooikoorts. Deze ziekten komen vaak samen voor, hoewel niet iedereen alle vier krijgt.’

- Suzanne Pasmans, dermatoloog en hoogleraar kinderdermatologieWat zijn de verschijnselen van eczeem?

Eczeem is een ontsteking in de huid. Bij de ontsteking komen stoffen vrij die de zenuwen in de huid prikkelen. Dit verklaart waarom  baby's en kinderen met eczeem vooral heel veel last van jeuk hebben. Eczeem is actief als het kind jeuk ervaart. Kinderen en baby’s gaan veel aan de vlekken lopen krabben, tot aan bloeden toe, waardoor er wondjes en korstjes kunnen ontstaan. Vaak hebben ze last van een droge, ruwe en schilferige huid die strak aanvoelt. Dit is voor zowel kind als ouder erg vervelend. Eczeem kan in twee fasen worden verdeeld: acuut en chronisch. 


Een acute aanval duurt vaak enkele dagen tot weken. Kenmerken acuut eczeem:

 • Erge jeuk
 • Rode, warme en gezwollen huid
 • Ontstaan van bultjes op de huid
 • Ontstaan van met vocht gevulde blaasjes op de huid.  

Bij chronische eczeem neemt de roodheid juist af. Kenmerken van chronisch eczeem:

 • Droge huid, schilfering
 • Zwelling van de huid
 • Ontstaan van grovere huidlijnen
 • Ontstaan van kloven

Het eczeem kan al binnen enkele weken na de geboorte ontstaan. Vaak begint het met een droge huid (aanvoelen als schuurpapier), maar wordt het na het eerste levensjaar wat rustiger. Dit hoeft helaas niet zo te zijn. 

Op welke plekken bevindt eczeem zich?

Huiduitslag kan eigenlijk overal op het lichaam verschijnen, maar eczeem is vaak op specifieke plekken te vinden. Bij baby’s bijvoorbeeld begint het vaak in het gezicht en is het te herkennen aan de roodheid en de schilfering op de wangetjes, boven op het hoofd en achter de oren (vaak zijn er kloofjes te zien bij de oorlellen). Wanneer deze plekken nat zijn, wordt het ook wel dauwworm genoemd. 

Eczeem kan zich verspreiden over het hele lichaam. Denk aan de romp, de armen, de benen, de handen, rond de mond en in de hals. Meestal zit het eczeem niet binnen het luiergebied. 

Bij peuters is het eczeem vooral te vinden in de huidplooien bij de gewrichten, zoals de ellebogen, de knieën, polsen en enkels. 

Daarnaast kun je eczeem ook tegenkomen rond de ogen, in de hals en nek. Na het tiende levensjaar zijn voornamelijk de handen, voeten en buigzijden van de ellebogen en knieën nog bedekt. Eczeem op jonge leeftijd (conclusie)

Eczeem is een huidziekte die regelmatig bij kinderen en baby’s voorkomt. De eerste verschijnselen van huiduitslag kunnen al binnen het eerste levensjaar optreden. Vaak begint het binnen de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Toch is eczeem niet leeftijdsgebonden, en kan het ontstaan op iedere leeftijd. Gelukkig groeien de meeste kinderen over het eczeem heen en hebben ze er op latere leeftijd geen last meer van. Helaas is het tot op heden nog niet te voorspellen of een kind het hele leven lang last blijft houden van eczeem. Vaak is het hoe ouder je wordt, hoe minder de eczeem. Maar het kan ook omgekeerd werken. Het kan bijvoorbeeld ook tijdelijk meer of minder worden: perioden met veel klachten kunnen afgewisseld worden door perioden met weinig klachten. 


Wanneer een kind al op vroege leeftijd eczeem heeft, bestaat er een kans dat je kindje een voedselallergie kan ontwikkelen. Dit kun je voorkomen door in de vroege levensfase (rond de 4-6 maanden)te  beginnen met het voeden van allergenen. Dit zorgt ervoor dat een kind een kleine kans heeft op het ontwikkelen van eczeem. De producten van Vini Mini kunnen helpen bij het voorkomen van een voedselallergie. Vini Mini biedt starterkits van verschillende allergenen, die veilig, gezond en makkelijk te gebruiken zijn. 


Bronnen:

Diakonessenziekenhuis

Ter Gooi MC

Tjongerschans ziekenhuis

UMCG

UMC Utrecht

Viecuri

The 6 golden tips to reduce eczema in your baby

The 6 golden tips to reduce eczema in your baby
Does your baby suffer from red eczema patches on the skin that itch terribly and have crusts, bumps, cracks, and flakes all over? Then we're talking about eczema. Because even though scratching may seem to provide relief, it only makes the itching and eczema worse. That's why we're sharing the best tips and advice in this blog for treating eczema and reducing itching in your baby.

  "Eczema can have a significant impact on children and the whole family. Careful guidance and education can prevent and reduce so much suffering."

  -  Thomas Rustemeyer, Professor and dermatologist.


  1. Stop Scratching

   Eczema and itching often go hand in hand. Avoid scratching. Stopping scratching can help reduce both eczema and itching.

   • Trim your little one's nails frequently. When your baby continues to scratch, it perpetuates the condition and further damages the already compromised skin.
   • You can put socks or mittens on your baby's hands. This helps prevent further damage to the skin.
   • Distract your child when they start scratching. For example, reading a story or playing a game. This can also help to distract from the itch and thus reduce damage to the skin.
   • Gently pat the skin, this prevents damage to the skin.

   2. Prevent Skin Dryness

    A dry skin is even more sensitive and itches even more. The following tips help prevent skin dryness:

    • Try to avoid or reduce the use of shampoo, soap, and bath foam.
    • During freezing temperatures, the skin should be extra protected, as the cold dries out the skin and causes itching.
    • Apply a fatty cream or cetomacrogol ointment to the skin after showering.
    • Adding oatmeal to the bath can help reduce itching and redness while restoring moisture balance.

    Use as little water as possible to prevent skin dryness:

    • Do not shower or bathe more than 2 or 3 times a week. When showering, make sure the water is not hotter than 37 degrees Celsius and do not stay in the bath or shower for longer than 5 minutes.
    • Wash your hands as little as possible.

    3. Utilize the Cold

     Cold can actually reduce itching and can be applied in multiple ways. However, it's important to monitor your little one for rapid temperature drops:

     • Use a cream with a cooling base. This will have a soothing effect.
     • Wrap a cold object (cool pack, ice cube, frozen peas bag) in a tea towel and place it on the itchy areas to reduce itching attacks.

     4. Clothing Choice

      Your clothing is in contact with your skin for a large part of the day. This can also exacerbate itching.

      • Therefore, opt for clothing made of soft and natural fabrics such as cotton and silk.
      • Abrasive clothing such as wool and non-breathable fabrics like nylon should be avoided. Loose-fitting clothing is a better choice.
      • There is also eczema clothing available, made from 100% natural materials: Lyocell and Zinc, which nourish and repair the skin.

      5. Sunlight

       In most cases, eczema responds well to sunlight. This means that most people experience fewer symptoms of the skin condition in the summer.

       • While the sun is beneficial, sweating is not. New eczema can develop in areas where the skin becomes damp.

       6. Additional Tips

        In addition to the above tips, here are some other tips that may help reduce eczema in your baby:

        • Avoid using fabric softeners, as they often remain in clothing and can cause itching.
        • While stress and infections are not direct causes, they can exacerbate symptoms by agitating the immune system.
        • A cool bedroom with good ventilation works better. Sleep under one or more sheets instead of a duvet.
        • Ensure overall good ventilation in the home. Dry air can worsen eczema and itching.
        • Consult a dermatologist for personalized advice and a treatment plan that suits your baby's needs. Eczema can have a very big impact on children and the whole family. Careful guidance and education can prevent and reduce a lot of suffering.

        Concluding words

        Having eczema can be a frustrating condition, both for you and your little one. Fortunately, there are various tips and strategies that can help alleviate symptoms and soothe the skin. Hydrating the skin is crucial and preventing dehydration is essential. Avoiding irritating substances such as perfume, soap, and shampoo is also important to protect the skin. As a final tip, seeking advice from a dermatologist for a personalized treatment plan is wise to address severe symptoms. With the right approach and care, eczema can be well managed and symptoms can be reduced.

         

        Sources:

        Arts en Zorg

        De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

        Eucerin

        Isala

        UMCG