Startpagina / Blog

Blog

The itchy truth: the connection between eczema and food allergies unraveled

The itchy truth: the connection between eczema and food allergies unraveled

Babies who suffer from eczema in their first year of life are often confronted with a lot of itching. As a parent of a baby who suffers from eczema, it can be a difficult and worrying time. You see your little one scratching constantly and may worry about the consequences. It can be reassuring to know that some children grow out of eczema. However, eczema can be associated with a predisposition to various (food) allergies. It is important as a parent to be alert to possible food allergies and take the right steps to keep your baby comfortable and healthy. This article reveals the link between eczema and food allergies and what you as a parent can do yourself!

 

“It concerns approximately 20% of children and 2-5% of adults,” - Marjolein de Bruin, dermatologist and researcher UMC Utrecht

 

 What causes baby eczema?

The exact cause of eczema is not known, but hereditary predisposition plays an important role. It often occurs in families with a predisposition to allergies such as hay fever, asthma and food allergies. It is usually unclear which environmental factors play a role. Often it concerns several factors at the same time. It is not possible to change the genetic predisposition to eczema, but the factors that trigger the condition can be influenced

 

What are the risks of eczema with babies?

Eczema is not caused by food allergies. However, babies with eczema are more likely to suffer from this. About 30-40% of babies with eczema also develop a food allergy, such as chicken eggs, cow's milk, peanuts and tree nuts. The explanation for this is that the skin normally provides good protection that ensures that nothing can easily enter the body. If the skin barrier is broken - for example in the case of eczema - certain substances can enter the body via this abnormal route. Consider allergens such as dust mites, proteins from eggs, milk or peanuts, which can cause an allergic reaction.

 

Defense reaction

In babies with eczema, the body may regard foods that enter through the skin as foreign, which can lead to an immune response. This can manifest itself in acute reactions such as swelling, shortness of breath and vomiting. An allergic reaction can worsen existing eczema by activating the immune system. This reaction on the skin shows differences from that of eczema. Although eczema is more common in children with allergies, eczema is not caused by allergies. Food allergy usually does not play a role in the development of eczema. In rare cases, food allergies can trigger a flare-up of eczema.

 

How can a food allergy be prevented in a baby with eczema?

It is important to treat eczema with a cream that soothes and protects the skin. The risk of a food allergy is much higher if food enters through the broken skin. Would you like more information on this? Sign up for our newsletter to stay informed.

Furthermore, it is important not to put babies with eczema on a diet and to introduce them to peanuts, chicken eggs, and nuts as early as possible to prevent allergies. You can do this by feeding your baby peanuts, eggs, and nuts. This helps the body recognize them as food. If children continue to eat peanuts, nuts, or eggs, it becomes difficult for the body to develop a new allergy. The recommendation for babies with eczema is to start introducing peanuts, nuts, and eggs before 6 months of age. By starting early with the introduction of different food allergens to your baby, it is possible to reduce the risk of food allergies.

 

Concluding Advice

Yes, if your baby has eczema, it is essential to be extra vigilant about food allergies. Babies with eczema are at a higher risk of developing food allergies, which can exacerbate their eczema and affect their overall health. By introducing allergenic foods early and using the right skincare products, you can help prevent your baby from developing food allergies. It is important to understand this connection between eczema and food allergies and to take proactive steps to protect your baby's health.  Use our various starter kits to introduce allergens to your baby in a healthy, safe, and easy way. Safe because our products are measured in 3 or 6 escalating steps. Healthy because they are free from additives such as salt and sugar, and easy because the product the powders are easy to stir trough babyfoods.

 

 

De jeukende waarheid: de connectie tussen eczeem en voedselallergieën ontrafeld.

De jeukende waarheid: de connectie tussen eczeem en voedselallergieën ontrafeld.

Baby’s die in hun eerste levensjaar last krijgen van eczeem worden vaak geconfronteerd met veel jeuk. Als ouder van een baby die last heeft van eczeem, kan het een moeilijke en zorgelijke tijd zijn. Je ziet je kleintje continu krabben en maakt je misschien wel zorgen over de gevolgen. Het kan geruststellend zijn om te weten dat sommige kinderen over de eczeem heen groeien. Toch kan eczeem gepaard gaan met aanleg voor verschillende (voedsel)allergieën. Het is belangrijk als ouder alert te zijn op mogelijke voedselallergieën en de juiste stappen te nemen om je baby comfortabel en gezond te houden. In dit artikel wordt onthuld wat de link is tussen eczeem en voedselallergieën en wat je als ouder zelf kan doen!

 
 “Het betreft ongeveer 20% van de kinderen en 2-5% van de volwassenen,” - Marjolein de Bruin, dermatoloog en onderzoeker UMC Utrecht
 

Wat veroorzaakt baby eczeem?

De precieze oorzaak van eczeem is niet bekend, maar erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol.  Het komt vaak voor in families met een aanleg voor allergieën zoals hooikoorts, astma en voedselallergieën. Het is meestal onduidelijk welke omgevingsfactoren een rol spelen. Vaak gaat het om meerdere factoren tegelijkertijd. Het is niet mogelijk om de genetische aanleg voor eczeem te veranderen, maar de factoren die de aandoening activeren, kunnen wel beïnvloed worden.

 

Wat zijn de risico’s van eczeem bij baby's?

Eczeem wordt niet veroorzaakt door voedselallergieën. Wel hebben baby's met eczeem hier vaker aanleg voor. Ongeveer 30-40% van de baby's met eczeem ontwikkelt ook een voedselallergie, zoals voor kippenei, koemelk, pinda's en noten. De verklaring hiervoor is dat de huid normaal een goede bescherming biedt die ervoor zorgt dat er niks zomaar het lichaam kan binnendringen. Is die huidbarrière stuk -bijvoorbeeld bij eczeem- dan kan via deze niet-normale weg bepaalde stoffen het lichaam binnendringen. Denk aan allergenen zoals huisstofmijt, eiwitten uit eieren, melk of pinda's, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

 Afweerreactie

Bij baby's met eczeem kan het lichaam voedingsmiddelen die via de huid binnenkomen als lichaamsvreemd beschouwen, wat kan leiden tot een afweerreactie. Dit kan zich uiten in acute reacties zoals zwellingen, benauwdheid en braken. Een allergische reactie kan het bestaande eczeem verergeren doordat het afweersysteem wordt geactiveerd. Deze reactie op de huid toont verschillen met die van eczeem. Hoewel eczeem vaker voorkomt bij kinderen met allergieën, wordt eczeem dus niet veroorzaakt door allergieën. Meestal speelt voedselallergie dus geen rol bij het ontstaan van eczeem. In zeldzame gevallen kan voedselallergie wel een opvlamming van het eczeem uitlokken.

Hoe kan een voedselallergie bij een baby met eczeem voorkomen worden?

Het is belangrijk om eczeem te behandelen met een crème die de huid verzacht en beschermt. De kans op een voedselallergie is veel groter als voeding via de kapotte huid binnenkomt. Wil je hier nog meer informatie over? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van informatie.

Verder is het belangrijk om baby’s met eczeem niet op een dieet te zetten en ze zo vroeg mogelijk in aanmerking te laten komen met pinda’s, kippenei en noten om allergieën te voorkomen. Dit doe je door pinda, ei en noten als eten te geven aan je baby. Zo weet het lichaam dat het voeding is. Als kinderen pinda, noten of kippenei blijven eten wordt het lastig voor het lichaam om een nieuwe allergie aan te maken. Het advies voor baby’s met eczeem is om vóór de 6 maanden te starten met het eten van pinda’s, noten en kippenei. Door vroeg te beginnen met het geven van verschillende allergenen aan je baby, is het mogelijk om het risico op een voedselallergie te verkleinen.

Afrondend advies

Ja, als je baby eczeem heeft, is het essentieel om extra alert te zijn op voedselallergieën. Baby's met eczeem lopen een hoger risico op het ontwikkelen van voedselallergieën, wat hun eczeem kan verergeren en hun algehele gezondheid kan beïnvloeden. Door vroeg allergene voedingsmiddelen te introduceren en de juiste verzorgingsproducten te gebruiken, kun je helpen voorkomen dat je baby voedselallergieën ontwikkelt. Het is belangrijk om deze verbinding tussen eczeem en voedselallergieën goed te begrijpen en proactief te handelen om de gezondheid van je baby te beschermen. Gebruik onze verschillende startkits om op een gezonde, veilige en makkelijke manier jouw baby kennis te laten maken met allergenen. Veilig omdat onze producten zijn afgewogen in 3 of 6 opbouwende stappen. Gezond omdat ze vrij zijn van toevoegingen zoals zout en suiker en makkelijk omdat je onze poeders zo door een maaltijd van je kindje roert!

 
Bron:
Deventer Ziekenhuis
Huid Medisch Centrum
Meander Medisch Centrum
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
Reinier de Graaf gasthuis